Corona beleid

Er gelden op dit moment aangepaste richtlijnen gezien het Coronabeleid. Informeer hiernaar bij Manager zorg Roos Opdam, 06-23516605.

ISO Keurmerk 2019

De Amethyst vervangt het oude keurmerk door ISO 9001:2015. We zijn trots op het behalen van dit ISO keurmerk. Met behulp van Qarebase en hun kwaliteitsmanagementsoftware zijn we in staat geweest het oude systeem te vervangen en hebben de audit van Kiwa zonder kritische tekortkomingen en dus met succes behaald. Medewerkers, coördinatoren en het management-team hebben dit mogelijk gemaakt. Waarvoor dank! Voor De Amethyst is dit een belangrijke stap om beter in staat te zijn de komende jaren onze beoogde kwaliteitsnormen te kunnen meten en te behalen.

Klachtenregeling: Klachtenregeling-Amethyst-uitgebreid-2018

Privacyreglement: Privacyreglement-De-Amethyst-uitgebreide-versie-2018

Uw persoonsgegevens en privacy bij de Amethyst

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige begeleidingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Er kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden en nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, een juiste begeleiding te geven die van belang is voor uw welbevinden of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De plichten van de Amethyst

De Amethyst is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die bij de Amethyst plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de Amethyst als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gaat gebeuren via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen De Amethyst hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor gegevens m.b.t. begeleiding is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste begeleiding), tenzij langer bewaren noodzakelijk is.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan De Amethyst. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verdere toelichting

U moet er rekening mee houden dat gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 7 jaar bewaard worden

De Amethyst is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van De Amethyst hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens
Dit zijn gegevens die gedeeld worden met uw apotheek en/of uw behandelende specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts of psychiater aan u heeft voorgeschreven, maar ook om andere informatie die van belang zijn voor uw begeleiding of behandeling.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.